卓越科技

科学观察员
科学赐予人类相信真理的力量

拼音字母表

 保藏

 查看我的保藏

 0

 有效+1

 已投票

 0

 编辑

 锁定

 斟酌

 上传视频

 《汉语拼音字母外》

 [1]

 ,简称拼音字母外,是一本由四川少年儿童出书社出书的书本。搜罗声母外、韵母外和整个认读音节。

 书 名

 拼音字母外

 别 名

 汉语拼音字母外

 作 者

 苏杭

 类 别

 图书 > 少儿 > 小儿发蒙

 出书社

 四川少年儿童出书社

 出书期间

 2007年01月01日

 开 本

 16 开

 装 帧

 平装

 ISBN

 9787536540187

 版次

 1

 页数

 2

 1

 韵母外

 2

 声母外

 3

 声调符号

 4

 隔音符号

 5

 音节外

 编辑

 单韵母:a[阿]o[哦]e[鹅]i[衣]u[乌] ü[羽]复韵母: ai[哀] ei[A] ui[薇]ao[奥]ou[欧]iu[悠]ie[耶]üe[约]er[儿]前鼻韵母:an[安]en[恩]in[因]un[温] ün[晕]后鼻韵母:ang[昂]eng[哼]ing[英]ong[红]整个认读音节:zhi[知] chi[吃]shi[狮] ri[日]、zi[资] ci[慈] si[思] yi [衣] wu[乌]yu[迂]yin[因] yun[晕] ye[夜]yue [月] yuan[圆] ying[鹰]

 编辑

 b [玻] p [坡] m [摸] f [佛]d [得] t [特] n [讷] l [勒] g [哥] k [科] h [喝]j [基] q [欺] x [希]zh[知] ch [吃] sh [诗] r [日] z [资] c[;雌] s [思]y [医] w [屋]

 编辑

 阴平:- 阳平:/ 上声:∨ 去声: ﹨声调符号标正在音节的首要母音上。轻声不标。比如:妈 mā 【阴平】 麻 má 【阳平】 马 mǎ 【上声】 骂 mà 【去声】 吗 ma 【轻声】

 编辑

 a,o,e动手的音节维系正在其它音节后面的光阴,倘若音节的规模发作稠浊,用隔音符号()分开,比如piao(皮袄)。备 注:①、知 蚩 诗 日 资 雌 思等字的韵母用i 。②、 i 行的韵母,前面没有声母的光阴,写成yi(衣)、ya(呀)、ye(耶)、yao(腰)、you(忧)、yan(烟)、yin(因)、yang(央)、ying(英)、yong(雍)。③、 u 行的韵母,前面没有声母的光阴,写成wu(乌)、wa(蛙)、wo(窝)、wai(歪)、wei(威)、wan(弯)、wen(温)、wang(汪)、weng(翁)。④、 ü 行的韵母,前面没有声母的光阴,写成yu(迂)、yue(约)、yuan(冤)、yun(晕)、。⑤、 iou、uei、uen前面加声母的光阴,写成iu、ui、un,比如:niu(牛)、gui(归)、lun(论)。

 编辑

 声母b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w单韵母a o e i u ü复韵母ai ei ui ao ou iu ie üe er鼻韵母an en in un ün ang eng ing ong整个认读音节zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yuan yin yun ying汉语拼音音节外b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing bup pa po pai pao pou pan pen pei pang peng pi pie piao pian pin ping pum ma mo me mai mao mou man men mei mang meng mi mie miao miu mian min ming muf fa fo fei fou fan fen fang feng fud da de dai dei dao dou dan dang den deng di die diao diu dian ding dong du duan dun dui duot ta te tai tao tou tan tang teng ti 拼音字母表 tie tiao tian ting tong tu tuan tun tui tuon na nai nei nao ne nen nan nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning nong nou nu nuan nun nuo nü nüel la le lo lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling long lu luo lou luan lun lü lüeg ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng gong gu gua guai guan guang gui guok ka ke kai kao kou kan ken kang keng kong ku kua kuai kuan kuang kui kun kuoh ha he hai han hei hao hou hen hang heng hong hu hua huai huan hui huo hun huangj ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing jiong ju juan jun jueq qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing qiong qu quan qun quex xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing xiong xu xuan xun xuezh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhong zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhun zhui zhuoch cha che chi chai chao chou chan chen chang cheng chong chu chua chuai chuan chuang chun chui chuosh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng shu shua shuai shuan shuang shun shui shuor re ri rao rou ran ren rang reng rong ru ruan run ruoz za ze zi zai zao zan zou zang zei zen zeng zong zu zuan zun zui zuoc ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng cong cu cuan cun cui cuos sa se si sai sao sou san sen sang seng song su suan sun sui suoy ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying yo yongw wa wo wai wei wan wen wang weng wuV 只用来拼写外来语、少数民族言语和方言。

 词条图册

 更众图册

 参考材料

 1.

 汉语拼音一甲子:从史籍走向他日,从中邦走向寰宇

 .邦民网[援用日期2019-09-20]

卓越科技 版权所有,未经允许不得转载:卓越科技网 » 拼音字母表
分享到: 更多 (0)